نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌ی کسب و کارهای نوپا نشان می‌دهد که رفتارهای کارآفرینان فعال در این کسب و کارها نقش مهمی را در بقا و توسعه کسب و کار ایفا می‌کند. از همپوشانی رهبری و کارآفرینی رهبری کارآفرینانه ایجاد می‌گردد که رویکردی جدید در اداره‌ی کسب و کارهای نوپاست. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فعال در حوزه‌ی فین تک با رویکردی آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی به منظور احصای عوامل موثر، داده‌های جمع آوری شده از طریق مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته با خبرگان با استراتژی تحلیل محتوا در قالب 25 کد اولیه و 6 مقوله، کدگذاری و خلاصه‌سازی شده‌اند. در بخش کمی جهت رتبه‌بندی مقولات احصا شده‌ از تکنیک دیمتل جهت رتبه‌بندی عوامل موثر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که از میان عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک، عوامل اقتصادی با وزن 216/0 از بیشترین اهمیت برخوردار است. پس از آن تغییرات فرهنگی و اجتماعی،  ساختار سازمان، حمایت رگولاتورها، قابلیت منابع انسانی با، و تغییرات تکنولوژیک، به ترتیب در رتبه‌ی دوم تا ششم قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها