نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، بندرعباس، بندرعباس، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل نگهداشت کارکنان خلاق در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه بانک رفاه کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد) است. در روش تحقیق از رویکرد تحقیقات ترکیبی (کیفی-کمّی) از نوع متوالی-اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان (مدیران شعب بانک رفاه و اساتید عضو هیات علمی در رشته مدیریت) می‌باشند. روش نمونه گیری، در بخش کیفی از نوع هدفمند با استفاده از تکنیک گلوله برفی و با توجه به شاخص اشباع نظری انجام شد و شامل کارشناسان مدیران شعب بانک رفاه و اعضای هیات علمی متخصص می‌باشد در بخش کمی نیز جامعه آماری عبارتند از کلیه مدیران، معاونان و کارکنان شعب بانک رفاه در استان کهگیلویه و بویر احمد می‌باشند. تعداد کارکنان و مدیران جمعا 120 نفر می‌باشد در بخش کمی نیز روش نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری می‌باشد و 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری داده‌های مربوط به الگوی نگهداشت کارکنان خلاق از پرسشنامه محقق ساخته 67 سوالی استفاده گردید. با توجه به مطالعه گسترده و نبود ابزار استاندارد جهت سنجش، محقق بعد از مطالعه نظریات و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته به ساخت پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی پرداخته است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد جهت تجزیه و تحلیل داده‌های کمی پژوهش از نرم افزار Spss و pls در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در نهایت با استفاده از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری، داده‌های پژوهش، به منظور برازندگی مدل مفهومی پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد برای نگهداشت کارکنان اخلاق، در صنعت بانکداری، 67 شاخص بااهمیت وجود دارند که می‏باید مورد توجه قرار گیرند، این 67 شاخص در 13 مؤلفه و این 13 مؤلفه در 4 دسته عامل کلی، عوامل مدیریت و رهبری، انگیزشی، سازمانی و فردی جای گرفته‏اند. همچنین در بخش رتبه بندی عوامل مشخص شده است که عوامل مدیریت و رهبری در رتبه نخست اهمیت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها