نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

پوشاک سنتی در ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که از یک سو، نماد فرهنگی کشـور محسـوب می‌شود و از سوی دیگر، وجوه تمایز فرهنگ هر قوم را با دیگری به خوبی نمایش می‌دهد. در ایـن بـین، پوشاک سنتی زنان گرجی، از آن جایی که کمتر مورد توجه پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی قرار گرفته و کمتر درباره‏ آن نگاشته شده، نگارنده، درصدد کشف، شناسایی و توصیف زیبـایی‌هـا و پیچیدگی‌های لباس محلی گرجی‌ها برآمده است. بررسی پوشاک سنتی گرجی‎ها، حـاکی از آن اسـت کـه گرجی‌ها لباس کاملأ پوشیده‌ای داشتند و رنگ‌های مورد استفاده در پوشش آنها رنگ‌هایی مایل به تیره، قهوه‌ای، آبی و طوسی و ... است. روش پژوهش حاضر، توصیفی بوده و برای تکمیل مطالب از روش‌های اسنادی و میدانی (مشاهده) بهره جسته است. ابزار اندازه‌گیری و گردآوری اطلاعات در انجام این پژوهش، مصاحبه، کتابخانه‌ای و آرشیوی، مشاهده، فیش‌برداری، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و هم‌چنین از نظر هدف نیز کاربردی می‌باشد. در این پژوهش، تأکید بیشتر بر جنبه زیبایی‎شناسی نوع پوشاک سنتی زنان گرجی است و سعی بر توصیف دقیق زیبایی‌های آنان است. با توجه به نتایج به دست آمده، براساس اطلاعات موجود، هنوز هم برخی از زنان که بیشتر آنان متعلق به اجتماعات گوناگون ایلی ـ عشیره‎ای، روستایی ـ دهقانی و اندکی نیز زنان سال‌خورده شهری می‌باشند، علاقه‏مند به استفاده از پوشاک سنتی در بین گرجی‌ها بوده و استفاده از آن را به عنوان هویت قومی و ملی دانسته، همواره این نوع پوشش را به نسل‎های پس از خود نیز تا جایی که امکان دارد، انتقال می‏دهند.

کلیدواژه‌ها