نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان(بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تمام مراجعان و مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان که قصد کتاب‌های درسی دانشگاهی دارند تشکیل دادند با توجّه به اینکه جامعة آماری پژوهش حاضر نامحدود است، حجم نمونة آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان 384 نفر به ­دست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد تبلیغات محیطی تیلور و همکاران (2006(، ، پرسش نامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو ( 2006( و پرسش نامه محقق ساخته رفتار خرید مصرف کننده بود که روایی پرسشنامه‌ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای تبلیغات محیطی 90/0، سرمایه فرهنگی 85/0 و رفتار خرید مصرف کنندگان 91/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر الگوسازی معادله ساختاری (SEM (انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فرهنگی دارای ضریب تاثیر72/0 بر رفتار خرید مصرف کننده و با توجه به مقدار معنی داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است. از سوی دیگر مقدار اثر تعدیلی تبلیغات محیطی 55/0 بوده و به مقدار معنی داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است، این اثر تعدیلی معنا دارمی باشد.

کلیدواژه‌ها