نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد پاکدشت، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان تاثیر سبک‌های رفتاری رهبری لیکرت بر اشتیاق در محیط کار انجام شد. اطلاعات تحقیق توسط دو پرسشنامه سبک‌های رفتاری رهبری لیکرت اشتیاق شغلی شوفلی و همکارانش بدست آمد. روایی پرسشنامه سبک‌های رفتاری رهبری لیکرت در پژوهش حسینی نسب (1391) و روایی پرسشنامه ‌اشتیاق شغلی در تحقیق جلالی (1386) و میرحیدری و همکاران (1391)، هاشمی شیخ شبانی و همکاران (1391) و نعامی ‌(1390) و پایایی از طریق آلفای کرونباخ که بالای 7/0 بود، مورد تایید واقع شد. روش تحقیق مورد استفاده کاربردی، توصیفی و از شاخه همبستگی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق پرسنل بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی قم به تعداد 205 نفر بودند که ‌از طریق فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 134 نفر انتخاب شد. نتایج نشان می‌دهد تمامی‌‌سبک‌های رفتاری رهبری بر اشتیاق کاری کارکنان تاثیر دارد. یعنی سبک استبدادی ـ استثماری، سبک استبدادی ـ خیرخواهانه، سبک مشاوره‌ای، بر اشتیاق کاری موثر است. در سبک مشارکتی، تمام فرضیه‌های فرعی تایید شد، بنابراین فرضیه‌ اصلی اول یعنی، سبک‌های رفتاری رهبری بر اشتیاق در محیط کار پرسنل بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی قم اثر معناداری دارد، تایید گردید. از آنجا که تاثیر تمامی‌‌ سبک‌ها متفاوت است. بنابراین فرضیه‌ اصلی دوم تحقیق تایید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

The Effect of the Relationship between Likert Leadership Behavioral Styles on Workplace Enthusiasm

(Staff of Ayatollah Golpayegani Hospital in Qom)

 

Shiva Parsamanesh[1] –Majid Ahadi Shoar[2]

 

 

Abstract

The present study was conducted on the effect of Likert behavioral styles on motivation at work. Behavioral questionnaires from Likert Shuffle et al. Validate the leadership style questionnaires of Likert and Hosseini Nasab (2012) and validate the enthusiasm questionnaires of Jalali (2007) and Mir Heidari et al (2012), Hashemi Sheikh Shabani et al (2012) and Naami ‌ (2011) and reliability by Cronbach's alpha, greater than 0.7, has been confirmed. The research method used was applied, descriptive, correlational, and investigative. The population statistics for this study are 205 hospital staff, Ayatollah Golpayegani in Qom, and 134 people selected to select the Cochran formula. The results obtained that all styles of the behavior of the work ethic of employees. That is an authoritarian-exploitative style, an authoritarian-benevolent style, a consulting style, which is effective on the desire for work. In the participatory style, all the sub-hypotheses were confirmed, so the first main hypothesis, namely the management behavior styles on the work enthusiasm of the hospital staff, Ayatollah Golpayegani in Qom, confirmed. Because the effect of all styles is different. Therefore, the second Main hypothesis of the research is confirmed.

Keywords: Likert Leadership Behavioral Styles, Workplace Enthusiasm, Organizational Success, Ayatollah Golpayegani Hospital, Qom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Department of Psychology, Payame Noor University, Pakdasht Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author) sensorlift@gmail.com

[2] Department of Public Administration, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran. majidahadi1365@gmail.com

 

امام قلی‌زاده، سعید؛ برقعی، رضا؛ زارعی متین. (1388). «بررسی رابطه میزان مشارکت کارکنان در تصمیم‌های سازمانی و توانمندسازی آنان در شرکت مخابرات استان مازندران». فرهنگ مدیریت، سال7، شماره 19.
ایران نژاد پاریزی؛ مهدی، ساسان؛ گهر، پرویز. (1370). «سازمان مدیریت از تئوری تا عمل، تهران، موسسه بانکداری ایران».
آخربین، پیمان؛ زاهد بابلان، عادل؛ نقی‌زاده ‌باقی، عباس. (1393). «رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی پرستاران»، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی دوره یازدهم، شماره یک، ص91 تا 98.
بیگی نیا، عبدالرضا و کلانتری، فاطمه. (1387) «رابطه بین سبک‌ها ی رهبری مدیران و تنیدگی روانی ناشی از شغل کارکنان با تأکید بر گونه‌های شخصیتی»، دو ماهنامه علمی- پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، دوره جدید، شماره 29.
پور عباس، علی. (1387). «اثر بخشی شرکت در کارگاه‌های خودکارآمدی حرف‌های بر اشتیاق شغلی کارمندان دانشگاه ‌اصفهان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ‌اصفهان.
حسینی نسب، سید داوود؛ فرنیا، محمدعلی؛ مولانا، فیروزه (1391). «بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری (براساس نظریه لیکرت) مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان پارس آباد»، فصلنامه علوم تربیتی، سال5، شماره20.
شیخی نژاد، فاطمه. (1387). «بررسی رابطه بین سبک‌های رفتاری رهبری و مدل‌های تصمیم‌گیری در ستاد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
صفرزاده، سحر؛ نادری، فرح؛ عسگری، پرویز؛ عنایتی، میرصلاح الدین؛ حیدریی، علیرضا. (1391). «رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن»، نشریه زن و فرهنگ، دوره 4، شماره 14، ص 69 تا 82.
ضیاءالدینی، محمد؛ رمضانی قوام آبادی، سکینه. (1392). «الگوی غنی‌ سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 51، ص 199-177.
عامریون، احمد؛ عقیقی، علی؛ توفیقی، شهرام؛ صادقی، علی اکبر؛ شکری، محمد؛ مالمیر، عیسی؛ توسلی، محبوبه؛ امانت، نصیر. (1392). «ارزیابی رهبری مدیران دربیمارستآن‌های منتخب نظامی‌براساس سبک رهبری لیکرت»، مجله طب انتظامی، دوره 2، شماره 4، ص 254- 249.
قربانی، رحیم؛ نفری، ندا؛ رضایی، سیمین. (1391). «رابطه میان شفافیت نقش و تعهد شغلی مسئولین گروه شعب، بانک کشاورزی تهران»، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره4، شماره9.
موسی خانی، مرتضی؛ محمدنیا، علی. (1385). «ارائه و تبیین شاخص‌های انتخاب مدل رهبری نوین و نحوه یکپارچه سازی آن در سازمان‌ها»، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم.
نعامی، عبدالزهرا؛ تقی پور، آذین؛ نیسی، عبدالکاظم. (1390)، «رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی»، مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 4.
نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا؛ زارع، راضیه؛ بابامیری، محمد. (1389)، «ارتباط مؤلفه‌های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی»، فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال اول، شماره پنجم، 15-9.
یگانگی، سیده عاطفه. (1389). «نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان قزوین)»، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 5.
Balain, S & Sparrow, P. (2009). "Engaged to Perform: A new perspective on employee engagement". Lancater: Lancaster University Management School.
Hewitt, A. (2004). "What makes a best employer? Insights and Findings from- Hewitt's Global Best Employer's Study". Boston: Hewitt Associates.
Hughes, J. C & Rog, E. (2008). "Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within
Kahan, S. (2010). "Getting Change Right: How Leaders Transform Organizations from the Inside Out". San Francisco: Jossey-Bass.
Macey, W. H & Schneider, B. (2008). "The meaning of employee engagement". Industrial and Organizational Paychology. Vol. 1, pp. 3-20.
MacLeod, D & Clarke, N. (2009). " Engaging for Success: Enhancing performance through Employee Engagement. " London: Department for Business Innovation and Skills.
Washbush, J. (2005). ” There is no such thing as leadership,revisited”. Management Decision,Vol.43,No. 8/7.
Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., Hoogduin, K., Schaap, C. & Kladler, A. (2001). On the clinical validity of the Maslach Burnout Inventory and the burnout measure. Psychology and Health, 16, 565-583.