نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منایع انسانی، گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های عدم نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی در استان گیلان می‌باشد.روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی می‌باشد. همچنین براساس طرح تحقیق و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان، صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی (اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت) می‌باشند که به روش هدفمند از آن‌ها نمونه‌گیری شده و با استفاده از روش دلفی فازی نظرات آن‌ها استخراج گردیده و مورد پالایش قرار گرفته‌است.با توجه به تحلیلی که از روش دلفی فازی جهت تعیین ابعاد و مؤلفه‌های عدم نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی به اجرا درآمده، و درمجموع برای عدم نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی 3 بعد، 12 مؤلفه و 84 شاخص شناسایی، و تائید شده است. بعد فردی شامل دو مؤلفه، بعد گروهی شامل دو مؤلفه، بعد سازمانی شامل سه مؤلفه، بعد محیطی شامل دو مؤلفه، بعد انسانی و آموزشی شامل دو مؤلفه شناسایی گردیده است. نشاط در سازمان‌های دولتی نقش مهمی را در ارتقاء بهره‌وری و بالا بردن انگیزش کارکنان دارد. لذا به منظور ساختن فضایی پر نشاط در سازمان‌های دولتی باید اقدامات همه جانبه‌ای صورت گیرد تا اهداف سازمانی بهتر و سریع‌تر محقق شوند. بدون تردید، وجود شادی و نشاط در سازمان‌ها پیامدهای مثبت متعددی به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

Identifying the Dimensions and Components of Organizational Inactivity in Government Organizations with Fuzzy Delphi Technique

 

Mahdi Khodaparast[1] - Mohammad Reza Bagherzadeh[2]

 

 

Abstract

The present study aims to identify the dimensions and components of organizational inactivity in government organizations in Gilan province. The research method is applied according to its purpose. Also, based on the research design and in terms of data collection, the present study is a descriptive (non-experimental) research and two methods of documentary study and fuzzy Delphi study have been used to collect information. The statistical population of this study includes 10 experts, pundits and academic experts (university professors in the field of management) who were purposefully sampled and their opinions were extracted and refined using fuzzy Delphi method. An analysis performed by fuzzy Delphi method to determine the dimensions and components of organizational inactivity in government organizations, and a total of 3 dimensions, 12 components and 84 indicators for organizational inactivity in government organizations have been identified and confirmed. Individual dimension consisting of two components, group dimension consisting of two components, organizational dimension consisting of three components, environmental dimension consisting of two components, human and educational dimension consisting of two components have been identified. Cheerfulness in government organizations plays an important role in promoting productivity and increasing employee motivation. Therefore, in order to create a lively atmosphere in government organizations, comprehensive measures must be taken to achieve better and faster organizational goals. Undoubtedly, the existence of happiness and vitality in organizations has many positive consequences.

Keywords: lack of organizational vitality, fuzzy Delphi, government organizations, work environment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] PhD Student in Human Resources Management, Department of Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran. (Corresponding Author) mahdi.khodaparast@qaemiau.ac.ir

[2] Assistant Professor, Department of Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran. dr.mr.bagherzadeh@gmail.com

احمدی بالادهی، سیدمهدی؛ عزت ا... بابایی کچبی؛ نعمت الله طاهری (1398)، نقش نشاط سازمانی در بهبود سطح بهره‌وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان گلستان. فصلنامه علمی دانش انتظامی گلستان، 10(37)، 103-126.
آذر، عادل، حجت فرجی (1386)، علم مدیریت فازی، به سفارش مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس)، مهربان نشر - چاپ قبلی: اجتماع.
تبیانیان، حسن؛ رهام حیدری، (1399)، بررسی اثربخشی شادی و نشاط کارکنان در سازمان‌های دولتی، ششمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم، تهران، https://civilica.com/doc/118317
حجازی، مسعود؛ فریبا تقی‌پور فرشی (1394)، بررسی تأثیر شادی در کار بر بهره‌وری نیروی انسانی، نشریه‌ی مدیریت بهره‌وری، سال نهم، شماره ۳۳، ص ۹۲-۷۷.
 درویشی، ابوالفضل؛ معصومه کلاته سیفری (1396)، اثر نشاط سازمانی بر بهره‌وری کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان مازندران، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة 5، شمارة 16، بهار 1396 صص 9-19.
 زارع زیدی، علیرضا (1390)، نقش شادابی و نشاط کارکنان در بهبود بهره‌وری سازمان‌ها، هشتمین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم اجتماعی.
 سامانی، علی؛ رحمان وطن دوست؛ مریم شریعتی؛ قهرمان قهرمانی (1395)، شناسایی ابعاد شادی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران)، دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، تهران، https://civilica.com/doc/690467
 طاهریان، حسین؛ داود فیض؛ زهرا حیدرخانی، (۱۳۹۳)، عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاه‌ها و تأثیر آنها بر تولید علم. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۰ (۲) :۹۹-۱۱۶. http://journal.irphe.ac.ir/article-2352-1-fa.html
 فانی، علی اصغر؛ مهدی آقازیارتی (1392)، شناسایی مؤلفه‌های شادی فردی و سازمانی و سنجش وضعیت این مؤلفه‌ها. مجله علمی «مدیریت فرهنگ سازمانی»، 11(1)، 69-86.
 نیک‌نام، مریم (1390)، بررسی رابطه‌ی نشاط‌آفرینی در محیط کار و عملکرد کارکنان در ادارات دولتی شهر شیراز، پایان‌‍‌نامهی کارشناسی ارشد مدیریت.
 واعظی، رضا؛ داود حسین پور؛ فاطمه سهرابی (1398)، بررسی رابطه بین نشاط حرفه‌ای و موفقیت شغلی در سازمان‌ها. مدیریت منابع انسانی پایدار، 1(1), 111-95. doi: 10.22080/shrm.2019.2358
Argyle, M. (1998).The social psychology of work (2edu). Harmond worth:penguin
Bretones, F. D., & Gonzalez, M. J. (2011). Subjective and occupational well-being in a sample of Mexican workers. Soc Indic Res, 100, 273–285.
Cheng , Ching-Hsue & Lin , Yin . (2002) "Evaluating the best mail battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation" , European Journal of Operational Research , vol.142, p.147.
Diener, E., Scollon, C. N., & Lucas, R. E. (2004). The evolving concept of subjective wellbeing: The multifaceted nature of happiness. In Advances in cell aging and gerontology edited by P. T. Costa & I .C. Siegler., 15, pp 187220.
Diener, E., Scollon, C. N., & Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. In E. Diener (Ed.), Assessing well-being: The collected works of Ed Diener (pp. 67–100). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2354-4_4
Dutton M.V and Edmund.D.L (2007), ”A model of workplace happiness”, Journal of selection and development review, 23, 9-14.
Gita, P. C., Thenmozhi, R. (2015). “Emotional intelligence at workplace”. International Journal of Business and Administration Research Review, 2(9), pp: 178-185.
Wesarat,ph., Sharif, M & Abdul Majid, (2015) “A Conceptual Framework of Happiness at the Workplace” Asian Social Science; Vol. 11, No. 2.