نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان‌پروری در فدراسیون کشتی ج.ا.ا انجام شد. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر استراتژی کیفی متوالی و اکتشافی است که نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب‌نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه گردشگری ورزشی و مربیان نخبه‌ی کشتی که برابر 15 نفر بود. ابزار تحقیق شامل برگه‌های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته­های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه توریسم ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی کشور در قالب 28 مقوله و 136 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (5 مقوله)، مقوله اصلی و محوری: کسب وکارهای ورزشی مستمر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه­ای (9 مقوله)، ‌شرایط مداخله­گر یا میانجی (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که با بهره‌گیری از یافته‌های مطالعه می‌توان به تدوین برنامه­های جامع و متنوع خدمات گردشگری ورزشی در راهبردهای «کلان»، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا توسعه‌ی توریسم ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی در کشور حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها

Designing a Qualitative Model of Heroic Tourism Development in the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran

 

Yaser Khalpour Alamdari[1] - Vahid Shojaei[2]*- Mohammad Hami[3]

 

 

Abstract

The aim of this study was to design a qualitative model for the development of championship-breeding tourism in the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran. The statistical sample in the qualitative section included all university experts and experts in the field of sports tourism and elite wrestling coaches, which was equal to 15 people. The research instrument consisted of researcher-made coding sheets whose validity was confirmed by Delphi group members and its reliability was calculated by P-Scott criterion of 0.95. Findings showed that the factors related to the development model of sports tourism related to the championship in the country's wrestling federation were identified in the form of 28 categories and 136 concept codes. And pivotal: continuous sports businesses (3 categories), strategies (3 categories), contextual conditions (9 categories), intervening or mediating conditions (4 categories) and consequences (4 categories). In general, it can be concluded that using the findings of the study, it is possible to formulate comprehensive and diverse programs of sports tourism services in "macro", "medium" and "operational" strategies to develop sports tourism related to the championship in the Wrestling Federation. To be obtained in the country.

 

Keywords: Sports Tourism, Championship Sports, Wrestling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] PhD Student in Sports Management, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.

[2] Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran. shojaei.vahid@yahoo.com

[3] Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran

اسلامی‌مرزنکلاته، محمدمهدی، شجاعی، وحید و حامی، محمد. (1397). طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 8 (3): 148-135.
اقبالی، کبریا. (1396). ارائه الگوی موانع توسعه گردشگری الکترونیکی در ورزش با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﺖ و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، 7 (3): 185-171.
اندام، حسین. (1393). بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی، طرح پژوهشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی.
بلالی، مریم؛ معین‌فرد، محمد‌رضا؛ حامدی‌نیا، محمدرضا و امیراحمدی، ابوالقاسم (1391). بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعة صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، نشریه ﻣﺪﺖ ورزﺷﯽ دانشگاه تهران، 4 (13): 202-185.
پاپلی‌یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی. (1385). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، تهران.
پناهی، حسین و آدمی، معصومه (1395). ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﺖ ورزﺷﯽ، 4 (4): 64-55.
جاوید، مجید؛ الماسی، حسن و نقی‌پور، بهنام. (1394). گردشگری ورزشی و تأثیر اقتصادی آن بر جوامع میزبان. مطالعات مدیریت ورزشی، 32 (12): 32-13.
جلالی‌فراهانی، مجید. (1396). جهانی شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی. تهران: مؤسسه انتشاراتی دانشگاه تهران.
ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪﺷﺎﻫﻮ؛ ﺣﻤﻴﺪی، ﻣﻬﺮزاد ﺣﻤﻴﺪی؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن‌رﺟﺒﻲ، آﺳﻴﻪ و ﺳﺠﺎدی، ﺳﻴﺪﻧﺼﺮاﷲ. (1392). ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﻮت‌ها، ﺿﻌﻒﻫﺎ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﻲ در ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮاروی آن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ، (17): 54-29.
ﺧﻄﯿﺐزاده، ﻣﻬﺪی و ﻫﻨﺮور، اﻓﺸﺎر. (1393). ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزش در ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﯿﺰه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، 2 (5): 47-33.
شجاعی، وحید. (1398). تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه شاهرود، 6 (2): 220-207.
ﺷﺠﺎﻋﻲ، وﺣﻴﺪ؛ ﺗﺠﺎری، ﻓﺮﺷﺎد؛ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ‌ﺗﭙﻪ‌ﺳﺮی، ﺑﻬﺎره و دوﺳﺘﻲ، ﻣﺮﺗﻀﻲ. (1390). ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی راﻫﺒﺮدی ﺗﻮرﻳﺴﻢ ورزﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ی ﻋﻠﻤﻲ -ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻀﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، 12 (39): 194-173.
ﺻﺎﻓﺪل، ﺣﺴﻦ و ﮐﺸﺎورز، لقمان. (1398). ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﺖ ورزﺷﯽ، 8 (2): 76-63.
عابدی‌سماکوش،محبوبه؛ فرزان، فرزام؛ دوستی، مرتضی و هنرور، افشار. (1397). شناسایی عوامل جذب‌کننده و بازدارنده در توسعه‌ی گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: گردشگران ورزشی فعال سفرکننده به مناطق ساحلی دریای خزر)، فصلنامه علمی – پژوهشی آموزش علوم دریایی، (13): 108-96.
فرازیانی، فاتح؛ رضایی صوفی، مرتضی و حسنی، احسان‌اله. (1397). بررسی موانع بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﺖ و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، 7 (3): 57-45.
کریمی، ترانه؛ هنرور؛ افشار و اشرف گنجویی، فریده. (1394). رابطه گردشگری ورزشی با توسعه ابعاد منتخب شهری در شهر تهران، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﺖ و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، 2 (7): 111-96.
گلیج, مهدیه؛ حسن‌نژاد، مجتبی و برزگری نژاد، عباس. (1396). نقش توسعه پایدار در توسعه گردشگری ورزشی شهرستان تنکابن، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در تربیت‌بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی، تهران: دانشگاه صالحان.
محرم‌زاده، مهرداد و ایمان‌زاده، مسعود. (1398). بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی ماجراجویانه در استان اردبیل، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﺖ و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، 8 (4): 17-1.
ﻣﺤﺮم‌زاده، ﻣﻬﺮداد؛ ﺳﻴﺪﻋﺎﻣﺮی، ﻣﻴﺮﺣﺴﻦ؛ ﺻﻴﺎدی، ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ و ﻣﺤﻤﺪی، میترا. (1392). ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ورزﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﺔ بازارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﺖ و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، 2 (3): 45-31.
معین‌فرد، محمدرضا؛ ﺷﻮﺷﯽ‌ﻧﺴﺐ، ﭘﺮوﯾﻦ و ﮐﺎﻇﻢﻧﮋاد، اﻧﻮﺷﯿﺮوان. (1393). راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در اﯾﺮان، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﺖ و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، 2 (5): 17-1.
میرزایی‌کالار، اکبر؛ ﻣﺪﻧﯽ، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی؛ ﻫﻤﺘﯽﻧﮋاد، ﻣﻬﺮﻋﻠﯽ و رﺣﻤﺎﻧﯽﻧﯿﺎ، فرهاد. (1392) در پژوهشی با عنوان « ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﺳﻮق‌دﻫﻨﺪة ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﺖ و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، 2 (1): 95-85.
یاوری، یوسف؛ عسکریان، فریبا و خیری شجاعی، محمد. (1395). چالش‌های توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس با تأکید بر نظرات مدیران و کارشناسان، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﺖ و توسعه ورزش دانشگاه گیلان، 5 (1): 245-234.
Araújo V N, Fraiz B, Jose A, De Araújo A. (2019). Health and Sport. Economic and Social Impact of Active Tourism, European Journal of Investigation in Health, Psychology Education. 10: 70–78.
Berdychevsky L, Gibson H J. (2012). Sport Tourism Development. Journal of sport&Tourism. 17 (3): 251-255.
Eghbali K. (2017). Presenting a model of barriers to the development of e-tourism in sports using structural-interpretive modeling, management two quarterly and the development of sports, University of Gilan. 7 (3): 171-185.
Hudson S, Hinc T. Walker G, Simpson B. (2010). Constraints to sport tourism: A cross-cultural analysis. Journal of Sport & Tourism. 15 (1): 71-88.
Icoz O, Gunlu E, Oter Z. (2010). Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams. 5th International congress on Busines economic and Management.
Ioana M, Badulescu A, Bac O, Bac D. (2008). Qualitative and quantitative analysis of sport tourism from the perspective of Romanian.
Jeong Y K, Suk K, Yu Jae-Gu. (2020). Sustaining Sporting Destinations through Improving Tourists’ Mental and Physical Health in the Tourism Environment: The Case of Korea, International Journal Environmental Research. Public Health. 17 (22): 1-14.
Kolenberg M, Batra A. (2015). The Role of Sport in the Development of Tourism: A Study on Awareness, Opinion, Preference and Selected Stakeholders Contribution by Sport Tourists and Non-Sport Tourists in Bangkok and Pattaya City, International Journal of Economics and Business Research. 1 (2):1-13,
Raina AK. (2005). Ecology Wildlife and Tourism development: Principles, Practices and Strategies. New Delhi: Published by Sarup.
Sandelin J, Fiechtner J. (2020). Selection process of sport tourism development strategy in Banja Vrućica SPA resort: A quantitative analysis, Journal of Sports Science and Nutrition. 1 (1): 11-18.
Stojanović AJ, Jankovic M. (2019). Montenegro as High-Quality Sports Tourism Destination- Trends and Perspectives, Sport Mont Journal. 17 (1):93-95.
Strobl A, Teichmann K, Peters M. (2015). Do mountain tourists demand ecotourism? Examining moderating influences in an Alpine tourism context. Turizam: znanstveno-stručni časopis. 63 (3): 383-398.
Valls J, Francesc ML, Franco M, Teixeira S.  (2019). Sport tourism and destination planning, journal Motricidade. 15 (2): 13-18.
Weed M. (2009). Progress in sports tourism research? A metareview and exploration of Futures. Tourism Management. 30 (5): 615-62.