نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران. ایران.

2 دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه حوزوی دانشیار پایه نه، دانشگاه مالک اشتر.

چکیده

یکی از متغیرهای کلیدی در سازمان‌های خدماتی، مسیر شغلی کارکنان است که در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی تاثیر ان بر سازمانهای چابک است. نوع پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی –پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان شعبه مرکزی بانک ایران زمین بودند که بر اساس تعداد جامعه، 118 نمونه از طریق نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Spss برای توصیف متغیرها و سنجش نرمالیته بودن آنها انجام شد و سپس با توجه به غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر مسیر شغلی کارکنان بر چابکی سازمان در سطح خطای 5 درصد مورد تایید واقع شد همچنین در بین ابعاد مسیر شغلی کارکنان، تاثیر بعدهای استقلال، امنیت، خلاقیت، کارکردهای فنی، کارکردهای مدیریتی، خدمت، سبک زندگی معنادار و تاثیر چالش‌های ناب در سطح خطای 5 درصد مورد تایید واقع نشد. بیشترین تاثیرگذاری در بین ابعاد مربوط به متغیر استقلال و کمترین تاثیر مربوط به متغیر امنیت بوده است.

کلیدواژه‌ها

The Effect of Human Resources Staff Career Path on the Agility of Service Organizations

(Case study: Bank of Iran Zamin Employees)

 

Tahmineh Farhadi[1] - Majid Ramadan[2]

Abstract

One of the key variables in service organizations is the career path of employees, which in the present study seeks to identify its impact on agile organizations. The type of research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of the study was all employees of the central branch of Bank Iran Zamin. Based on the number of population, 118 samples were selected through non-probability sampling. After confirming the validity and reliability of the questionnaire, data analysis was performed using Spss software to describe the variables and measure their normality, and then due to the abnormality of the research variables, structural equation modeling and smart pls software were used. The results showed that the effect of employees 'career path on organizational agility was confirmed at 5% error level. Also, among the dimensions of employees' career path, the effect of independence, security, creativity, technical functions, managerial functions, service, significant lifestyle and effect. Lean challenges were not approved at the 5% error level. The most impact between the dimensions was related to the independence variable and the least impact was related to the security variable.

Keywords: Employee career path, Organizational agility, Service organizations

 

[1] Master of Public Administration, Transformation Orientation, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. Iran. . (Corresponding Author)  t_farhadi@yahoo.com

[2] PhD in Human Resource Management, Seminary University, Associate Professor, Malek Ashtar University.

آقایی، میلاد و آقایی، رضا (1393). ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی، فصلنامه رشد فناوری. 10(43): 39 -37.
الوندی، الهه(1393)، بررسی رابطه چندگانه بین انطباق پذیریا مسیر شغلی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت نماگستر سپاهان و شرکت طلوع ایرانیان استان اصفهان.روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان).
ابراهیمیان جلودار، سید یاسر؛ ابراهیمیان جلودار، سید محمود(1390). چابکی سازمانی: پاسخ­گویی و انعطاف­پذیری سازمانی. توسعه انسانی پلیس.39: 34-13.
داودی سفیدکوهی، محسن (1394)، بررسی عوامل تأثیرگذار بر چابکی سازمانی در شرکت پایانه نفتی شمال.دانشگاه..
تیموریان، الهه و ولیخانی، ماشالله (1394). بررسی تأثیر چابکی سازی سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان. کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی.
زنجیرچی، سید محمود؛ نجاتیان قاسمیه، مجید و طاهری دمنه، محسن (1390). ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی. 8(21): 106-85.
شاه قلی، المیرا؛ مخاطب رفیعی، فریماه و شیرویه زاد، هادی (1392). ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها؛ مورد مطالعه: شرکت داراکار. دومین کنفرانس ملی مهدسی صنایع و سیستم­ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
صارمی، محمود و اژدری، بهنام (1387). اثر توانمندی­های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز. فصلنامه مدرس علوم انسانی. 13(2): 181-207.
شهائی، بهنام. (1385). بعد انسانی چابکی سازمان. ماهنامه تدبیر. شماره 175
قاسمی، شهریار. (1388). شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر چابکی کارکنان بانک ملت شهرستان سنندج. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
قنبری، سیروس، اردلان، محمدرضا.، نصیری، فخرالسادات. و بهشتی راد، رقیه (1393)، «ارزیابی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان»، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره 23، 52-27.
لحافی، بیان. (1390). بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی مطالعه موردی بانک­های خصوصی و دولتی شهرستان سنندج. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
محسنی مقدم، اکرم؛ شیری، اردشیر و ویسه، سید مهدی (1394). بررسی تأثیر هوش سازمانی و چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان دیوان محاسبات کشور. کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه‌های مالی.
نصیرفام، یاشار(1393)، ارزیابی وضعیت چابکی سازمانی در شرکت صنایع فرافرم.دانشگاه...
یعقوبی، نورمحمد؛ شکری، علی و راحت دهمرده، محبوبه (1391). مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی. اندیشه مدیریت راهبردی. 1(11): 158-133.
Becker, F (2001), “Organizational agility and the knowledge infrastructure”, Journal of Corporate Real Estate, 3(1), 28–37.
Barclay, B. W., Chapman, Jared R., Brown, Bruce, L. (2013). Underlying Factor Structure of
Clare, Leon (2010). The success of the women's career path in the aerospace industry. Translation by Hossein Mohammadi PhD thesis. Clare Mont-Munich University.
Cidka. (2011). The relationships among professional competence, job satisfaction and career development confidence for chefs in Taiwan. International. journal of hospitality management. Vol 31. pp 1004-1011.
Chung S. Young lee K. Kim K. 2014. Job performance through mobile enterprise systems: The role of organizational agility, location independence, and task characteristics. Information & Management. 51: 617-605.
Baruch, Y. (2004), Managing Careers: Theory and Practice, FT Prentice-Hall, Harlow. Bromley H. Kniveton (2003). Managerial Career Anchors in a Changing Business Environment, Journal of European Industrial Training, Vol. 28 No. 7, Pp. 564-573.
Danziger, N., Rachma-Moor, D. & Valency, R. (2008). The Construct Validity of Schein's Career Anchors Orientation Inventory. Career Development International Journal, vol. 13, No.1, 2008, 7-19.
DeCenzo, D. A., S. P. Ronnins and S.L Verhulst (2010), Human Resource Management, 10Edition, John Wiley & Sons, Inc.
Dess, G. G., & Shaw, J. D. (2001). Voluntary turnover, social capital, and organizational performance. Academy of Management Review, 26(3), 446–456.
Driver. (1982). The meaning of career success a closer Inspection of Historical cultural, and Isdeological contexts. career development International. Journal of Management and Human. 16. No 4.pp 364 – 384.
Draz. (2010). The meaning of career success a closer Inspection of Historical cultural, and Isdeological contexts. career development International. 16. No 4.pp 364 – 384.
Dier. (1986). enhancing employability: human culttal, and social capital in an era of turbulent unpredictability. Hum Relat: 63(2): 279-303.
DeLong, Thomas, J. (1982). Reexamining the Career Anchor Model. Personnel, Vol. 59, No. 3,Pp. 50–61.
Desouza, C., Roy, S. (2010), Measuring agility of networked organizational structures via network entropy and mutual information. Applied Mathematics and Computation 216: 2824-2836.
Feldman, D.C. Bolino M.C. (1996). Careers within Careers: Reconceptulizing the Nature of areer Anchors and Their Consequences, Human Resource Management Review 6, Pp.89-112.
Frederick T. L. Leong, Stanley D. Rosenberg and SinHui Chong (2013). A Psychometric
Evaluation of Schein's (1985) Career Orientations Inventory, Journal of Career Assessment,August 2013, 1-15.
Enache, M., Sallan, J. M., Simo, P., & Fernandez, V. (2011). Career attitudes and subjective career success: tackling gender differences. Gender in management: an International Journal, 26(3), 234-250.
Hall, D.T and Heras.M. I, (2010). Commentary Reintegrating Job design and career thory sreating not Just Good Jobbut smart Jobs. Journal of organizational Behvior. Vol 26. No 20. PP. 243-259.
Hindi al-Shawi, Fayyah, Nima (2013). A survey of the career path of female managers in Lebanon (Case Study of Beirut University). Senior Thesis. University of Beirut Faculty of Management.
Jeffrey & Greenhaus. (1997). A mutuality perspective of psychological cotracts regarding career development and job security. Journal of business research.Vol 65.pp 294- 301.
Katharinehulzlo (2013). Design and implementation of project managers. Translation by Mohammad Ebrahimi. Quarterly Journal of Applied Knowledge. University of Berlin.
 Al-Zor website.Keplin and John Sol (2014). Investigate the Effective Dimensions of the Future of the Job Path of Global Managers. Translation by Hossein Mohammadi IRGC Earthquake Studies Center. Knowledge Management Site.
Grant. (2009). Perceived organizational support and police performance: The moderating influence of socioemotional needs. Journal of Applied Psychology. 83(2).pp. 288-297.
Greenhaus, J. H., Gerard, A., C. and Veronica, M. G. (2000). Career Management, 3rd Edition New York, NY, USA: Dryden Press.
Igbaria, M. Greenhaus, J.H. Parasuraman, S. (1991). Career Orientations of MIS Employees: An Empirical Analysis, MIS Quarterly. 169-151, 15.
Ituma, A. Simpson, R. (2007). Moving beyond Schein’s Typology: Individual Career Anchors in the Context of Nigeria, Personnel Review 36,978-995.
Seethamraju, R. and Sundar, D, Kr. (2013). Influence of ERP systems on business process agility. IIMB Management Review. 25: 137-149.
Schneider, A. (2004). IT Perspectives: The key Characteristics of Enterprise Agility. Gartner ResearchGroup Avalibal: http://www.gartner.com/4_decision_tools/measurement/measure_it_articles/dec01/mit_kcea.jsp.
Sanadgol M. 2014. The Survey of Relationship between Organizational Agility and Principals Job Satisfaction. International Journal of Basic Sciences & Applied Research.3: 319-317.
Sharifi, H., & Zhang, Z (1999), “A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: an introduction”, International Journal of Production Economics, 62(1), 7–22.
Shereiy B, Karwowski W.2014. The relationship between work organization and workforce agility in small manufacturing enterprises. International Journal of Industrial Ergonomics. 44: 466-473.
Sharifi, H. and Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organizations : An introduction. International Journal of Production Economics. 62(1/2): 7-22.
Sharifi, H. and Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice Application of a methodology. International Journal of Operations & Production Management. 21(5/6): 772-794.
Suutari, V. and Taka, M. (2004), Career Anchors of Managers with Global Careers, Journal of Management Development, Vol. 23 No. 9, Pp. 833-47.
WORLEY,C.G , LAWLER. E.E,2010. Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework. Organizational Dynamics, Vol. 39, No. 2, pp. 194–204.
Wheelwright, S,C. Hayes, R,H. (1985). Competing through manufacturing, Harvard Business Review: 99–109.
Tan, H. & Quek, B. (2001). An Exploratory Study on the Career Anchors of Educators in Singapore. Journal of psychology, 135, Pp. 527-545.