آ

 • آزاد، ناصر بررسی تاثیر ویژگی‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مشتری (مطالعه موردی: کاربران شرکت ایرانسل در شهر تهران) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 105-110]
 • آزادی، نعمت بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه خوارزمی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 21-33]
 • آسایش، فرزاد تاثیر تنهایی،‌‌ نگرانی ‌‌از ‌‌سلامت ‌‌جسمی ‌‌و ‌‌همدلی ‌‌بر ‌‌قصد‌‌ تبلیغات ‌‌دهان ‌‌به ‌‌دهان الکترونیکی و قصد خرید در معلولین و افراد ناتوان جسمی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-99]

ا

 • ابراهیمی، احمد علی مطالعه سبک رهبری اخلاقی با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران دبیرستانهای شهر مشهد با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-31]
 • ابراهیمی اشلقی، عزیز تأثیر سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی بر سبک خرید مشتریان در فروشگاه تعاونی مصرف اتکا [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 83-98]
 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 31-48]
 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا بررسی اثرات هوش هیجانی بر توانمند سازی کارکنان شرکت گیتی پسند اصفهان با اثر تعدیل گری ارزش‌های فردی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 1-20]
 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 39-50]
 • ابطحی، عطاء الله مقوله‌‌های فرهنگی مصرف موسیقی ملی ا‌یران [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-31]
 • ابوالقاسمی، محمود مدلسازی کیفی تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه‌ای [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 21-34]
 • ابوالقاسمی، محمود ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 1-20]
 • ابوالقاسمی، محمود شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 1-14]
 • احدی شعار، سید مجید تاثیر رابطه سبک‌های رفتاری رهبری لیکرت بر اشتیاق در محیط کار (پرسنل بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی قم) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 15-27]
 • احمدی، حیدر شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقاء پایداری ملی موثر بر مدیریت علم دانشگاه، طراحی مدلی براساس پژوهش پدیدارنگارانه [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 1-19]
 • احمدی، غلامعلی شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقاء پایداری ملی موثر بر مدیریت علم دانشگاه، طراحی مدلی براساس پژوهش پدیدارنگارانه [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 1-19]
 • احمدی، غلامعلی ارائه الگوی پیشنهادی در جهت کاهش سکوت سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 29-40]
 • احمدی، مجید تاثیر تنهایی،‌‌ نگرانی ‌‌از ‌‌سلامت ‌‌جسمی ‌‌و ‌‌همدلی ‌‌بر ‌‌قصد‌‌ تبلیغات ‌‌دهان ‌‌به ‌‌دهان الکترونیکی و قصد خرید در معلولین و افراد ناتوان جسمی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-99]
 • ایری، رویا ارائه الگویی تفسیری/ساختاری از مضامین قراردادهای روانکاوانه‌ی تعاملات فردی حسابرس با شرکاء [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 1-17]
 • اردلان، محمدرضا نقش رهبری تحولی در امنیت شغلی و خستگی عاطفی با میانجی‏گری توانمندسازی روان‏شناختی در کارکنان سازمان صدا و سیما [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 1-17]
 • اسکندرلی، طاهر نقش ساختار مالکیت و مدیریت در سرعت تعدیل قیمت سهام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 29-44]
 • اسکویی زاده نوزاد، آراد تقویت رفتار سبز در محل کار: با تکیه بر رویکرد سبز در رهبری تحولآفرین و مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: کارکنان شعبه مرکزی بیمه میهن) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 69-82]
 • اسلامی، سعید تبیین الگوی رهبری تحول‌آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده‌پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 95-113]
 • اسماعیلی، محبوبه ارائه مدل تربیت فرهنگی بر اساس آموزه‌های دینی نهج البلاغه [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 33-51]
 • اسماعیلی جوشقانی، محمد تأثیر فرهنگ اقوام ایرانی بر مدل سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-99]
 • اشراقی، محمد ارائه الگوی پیشنهادی در جهت کاهش سکوت سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 29-40]
 • اعتباریان، اکبر طراحی مدل امنیت فرهنگی کشور در شبکه‌های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-14]
 • اعتباریان خوراسگانی، اکبر مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 39-50]
 • افراسیابی، رویا ارائه الگوی پیشنهادی در جهت کاهش سکوت سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 29-40]
 • افشار، غلامرضا تاثیر انتظارات و شرایط تسهیل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 105-122]
 • اکبری، حمید بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی (مورد مطالعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 91-105]
 • اله یاری، سمیرا تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره‌وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 77-90]
 • امامی فرد، اکرم سادات تاثیر رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی در معلمان ابتدایی منطقه 1 شهر تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 1-13]
 • ایمانی، محمد نقی تاثیر رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی در معلمان ابتدایی منطقه 1 شهر تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 1-13]
 • امینی، زین العابدین طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران در سازمان تامین اجتماعی ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-48]

ب

 • بابایی فارسانی، میثم تأثیر ویژگی‌های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 15-33]
 • باقری، مهدی مدلسازی کیفی تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه‌ای [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 21-34]
 • باقری، مهدی طراحی مدل نگهداشت کارکنان خلاق در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-57]
 • باقری، مهدی شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 1-14]
 • باقرزاده، محمدرضا شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های عدم نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی باتکنیک دلفی فازی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 41-57]
 • بدیع زاده، علی تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره‌وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 77-90]
 • بزازیان قدیم، رزین بررسی تاثیر ویژگی‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مشتری (مطالعه موردی: کاربران شرکت ایرانسل در شهر تهران) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 105-110]
 • بشیری منش، نازنین بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 33-44]
 • بیگم جلالی، محدثه طراحی تفسیرگرایانه‌ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت‌های بازار سرمایه [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 64-85]
 • بنی اسدی، نازنین ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه‌ای مدیران گروه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 19-32]
 • بنی اسدی، نازنین بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به مفاهیم آموزش برای توسعه پایدار با فرهنگ شهروندی در دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه 4 تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 21-35]

پ

 • پارسامنش، شیوا تاثیر رابطه سبک‌های رفتاری رهبری لیکرت بر اشتیاق در محیط کار (پرسنل بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی قم) [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 15-27]
 • پروانه، زهرا مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیون‌های بین‌المللی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 15-37]
 • پروانه، زهرا ناکارآمدی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روانگردان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 83-102]
 • پروانه، زهرا تحلیل فرهنگی قیم سالاری در اداره اموال محجورین از دیدگاه فقها امامیه و حقوق موضوعه [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 75-92]
 • پورفرج، اکبر تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره‌وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 77-90]

ت

 • تاج زاده نمین، ابولفضل (اردشیر) تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره‌وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 77-90]
 • تسلیمی، مهناز واکاوی مولفه‌های فرهنگ سازمانی مدارس دولتی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 21-32]
 • تقی پور، فائزه شناسایی عوامل موثر بر جذابیت رسانه‌های مجازی (مورد مطالعه سایتهای خبری) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 51-61]
 • تقی پوریان، محمد جواد تبیین الگوی رهبری تحول‌آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده‌پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 95-113]
 • تیموری، سعید طراحی و تدوین مدلی کمی برای توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 53-67]

ج

 • جبلی، اشرف بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی (مورد مطالعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 91-105]
 • جراهی، اکرم ارائه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 57-71]
 • جعفرپور، راشد حفظ امنیت فرهنگی در ایران با ارائه الگوی پدافند غیرعامل [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 35-52]
 • جعفری راد، سعیده طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران در سازمان تامین اجتماعی ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-48]
 • جلیلیان، زیور مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیون‌های بین‌المللی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 15-37]
 • جلیلیان، زیور ناکارآمدی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روانگردان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 83-102]
 • جلیلیان، زیور تحلیل فرهنگی قیم سالاری در اداره اموال محجورین از دیدگاه فقها امامیه و حقوق موضوعه [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 75-92]
 • جوادزاده، پدرام مقوله‌‌های فرهنگی مصرف موسیقی ملی ا‌یران [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-31]
 • جوزی، نرگس ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 1-15]

ح

 • حامی، محمد طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان‌پروری در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 59-76]
 • حامدی، لیلا بررسی مقوله‌های توسعه گردشگری و فرهنگ گردشگران از نگاه راهنمایان تور [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 67-82]
 • حیدری، داود ارائه مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 101-118]
 • حیدری هراتمه، مصطفی بررسی تأثیر رفتار فرهنگ بازاریابی کشور میزبان بر سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 17-27]
 • حیدری هراتمه، مصطفی بررسی تأثیر ایجاد کنجکاوی ناشی از تبلیغات بر رفتار مصرف کننده ورزشی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 1-17]
 • حیدری هراتمه، مصطفی بررسی تأثیر رفتار شناسی مالی بر ظهور بازارهای سرمایه‌ای (بیمه و سهام) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 49-55]
 • حسنی، محمد ارزیابی پیامدهای اقتصادی الگوهای رفتاری مدیران در انتخاب راهبردهای تجاری حوزه مدیریت استراتژیک با تمرکز بر بازده منابع تحت کنترل شرکت‌ها [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 93-111]
 • حسن مرادی، نرگس تاثیر رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی در معلمان ابتدایی منطقه 1 شهر تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 1-13]
 • حسومی، طاهره اثر نقش ادراک و شخصیت مصرف کنندگان بر قصد خرید خودروهای هیبریدی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 105-117]
 • حفیظی، علیرضا ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 1-16]
 • حمیدی، کامبیز ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 1-15]

خ

 • خاقان، کارن بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه در سازمان شیلات استان تهران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 71-83]
 • خاقانی‌زاده، عین‌الله طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 101-118]
 • خاقانی‌زاده، عین‌الله طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 35-51]
 • خالپور علمداری، یاسر طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان‌پروری در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 59-76]
 • خان محمدی، حمیدرضا تاثیر سواد فرهنگی مدیران مدارس بر کیفیت یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-66]
 • خجسته، امیرحسین بررسی تأثیر اشتیاق به رایانه بر اضطراب اجتماعی با نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 83-104]
 • خداپرست، مهدی شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های عدم نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی باتکنیک دلفی فازی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 41-57]
 • خرم‌پور، یاسین عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر سیالیت روابط (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی یزد) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 53-68]

د

 • دانشور عامری، الناز انگیزه خدمت عمومی انگیزه‌ای پویا در سازمان‌های دولتی: بررسی موانع و چالش‌ها [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 45-62]
 • درخشان، رستم ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 1-15]
 • دستوری، مجتبی رفتار معامله‌گران و تأثیر آن بر مدیریت دارایی بر پایه داده‌های درون روزی بازار طلا [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-29]
 • دستوری، مجتبی تاثیر تنهایی،‌‌ نگرانی ‌‌از ‌‌سلامت ‌‌جسمی ‌‌و ‌‌همدلی ‌‌بر ‌‌قصد‌‌ تبلیغات ‌‌دهان ‌‌به ‌‌دهان الکترونیکی و قصد خرید در معلولین و افراد ناتوان جسمی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-99]
 • دشمن زیاری، اسفندیار ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 19-30]
 • دشمن زیاری، اسفندیار عوامل موثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 77-93]
 • دین محمدی، طیبه طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 101-118]
 • دین محمدی، طیبه طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 35-51]
 • دهقانزاده، احد ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 19-30]

ذ

 • ذبیحی، علی سبک تفکر و سبک اسنادی حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصمیم‌گیری [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-103]
 • ذبیحی، علی تاثیر وظیفه‌شناسی مدیران بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-78]
 • ذبیحی شیخ رجه، کیا تاثیر وظیفه‌شناسی مدیران بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-78]
 • ذولفقاری زعفرانی، رشید شناسایی شاخص‌های مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره‌وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-46]
 • ذولفقاری زعفرانی، رشید شاخص‌های مدل مدیریت استعداد مبتنی بر قابلیت‌های ادراکی، انسانی و فنی در مدیران تامین اجتماعی با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-29]

ر

 • رحمانی، مجتبی عوامل رفتاری موثر بر احیاء فرهنگ توسعه ورزش چوگان در یگان ویژه‌سوار تهران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 85-99]
 • رحمت آبادی، یزدان تاثیر رفتارهای مخرب کارکنان بر واکنش مشتریان (مطالعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 51-64]
 • رستمی بشمنی، مجید طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران در سازمان تامین اجتماعی ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-48]
 • رستمی بشمنی، مجید مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیون‌های بین‌المللی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 15-37]
 • رستمی بشمنی، مجید ناکارآمدی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روانگردان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 83-102]
 • رشیدپور، علی ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 1-16]
 • رشیدپور، علی سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-19]
 • رشیدپور، علی بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-118]
 • رضایی، محمد ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 47-68]
 • رضایی، مریم نقش الیناسیون رفتاری در تقویت لحن خوشبینانه گزارشگری مالی بر اساس نظریه نشانه شناسی سمیولوژی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 1-18]
 • رضاپور، غلامعلی طراحی مدل نگهداشت کارکنان خلاق در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-57]
 • رمضان، مجید تأثیر مسیر شغلی کارکنان منابع انسانی بر چابکی سازمانهای خدماتی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ایران زمین) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 89-104]
 • رهنما رودپشتی، فریدون ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 47-68]
 • روستا، علیرضا رفتار معامله‌گران و تأثیر آن بر مدیریت دارایی بر پایه داده‌های درون روزی بازار طلا [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-29]
 • روستا، علیرضا تاثیر تنهایی،‌‌ نگرانی ‌‌از ‌‌سلامت ‌‌جسمی ‌‌و ‌‌همدلی ‌‌بر ‌‌قصد‌‌ تبلیغات ‌‌دهان ‌‌به ‌‌دهان الکترونیکی و قصد خرید در معلولین و افراد ناتوان جسمی [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 83-99]
 • روشنی، ایراندخت بررسی رابطه امنیت شغلی با اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی در حوزه هنری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 89-100]

ز

 • زاهدی، مریم ارائه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 69-82]
 • زند‌حسامی، حسام شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-43]

س

 • سادات سیدزاده، مژگان بررسی عوامل موثر بر تغییر رفتار کارکنان منطقه 15 شهرداری تهران در محیط مجازی در زمان کرونا [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 39-53]
 • ساریخانی قلعه باباخانی، بهاره بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به مفاهیم آموزش برای توسعه پایدار با فرهنگ شهروندی در دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه 4 تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 21-35]
 • سالم، مهدی طراحی مدل امنیت فرهنگی کشور در شبکه‌های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-14]
 • سبحانی، عبدالرضا ارائه مدل مناسب رهبری تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش تهران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 55-70]
 • سیّدنقوی، میرعلی طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 101-118]
 • سیّدنقوی، میرعلی طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 35-51]
 • سرحدی، حسن ارائه الگویی تفسیری/ساختاری از مضامین قراردادهای روانکاوانه‌ی تعاملات فردی حسابرس با شرکاء [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 1-17]
 • سعید نیا، حمید رضا ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 47-68]
 • سلیمانی، ندا ارائه الگوی ارتباط با مشتری مبتنی بر نقاط تماس در سفر مشتری با رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 91-107]

ش

 • شادالوئی، حسین تاثیر سواد فرهنگی کارکنان مراکز فرهنگی شهرداری در توسعه مدیریت محیط زیست شهری در شهرداری منطقه 14 تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 101-115]
 • شامرادی، سیده نیلوفر رابطه هوش معنوی و سبک‌های تصمیم ‏گیری در بین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 15-24]
 • شامرادی، سیده نیلوفر سبک‏‎‏‏های رهبری مؤثر در نهادخدمت‏گزار و حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) از منظر قرآن و احادیث [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 63-76]
 • شاه محمدیان، مهناز نقش مدیران شهری در پیشگیری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی با تاکید براماکن بی‌دفاع شهری [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 37-51]
 • شاهنوشی، مجتبی ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 1-16]
 • شتابان، سحر ارائه مدل ارتقای فرهنگ محله محور در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 83-96]
 • شتابان، سحر بررسی تعاملات فرهنگی مدیران شهری با شهروندان در منطقه ده شهرداری تهران [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-79]
 • شجاعی، وحید طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان‌پروری در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 59-76]
 • شیخ اسماعیلی، سامان بررسی اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف‌کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تند‌‌مصرف خارجی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 33-49]
 • شیخ الاسلامی، نادر بررسی رابطه هوش هیجانی دانشجویان نظامی با عملکرد آنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 67-82]
 • شیخ الاسلامی کندلوسی، نادر بررسی عوامل موثر بر تغییر رفتار کارکنان منطقه 15 شهرداری تهران در محیط مجازی در زمان کرونا [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 39-53]

ص

 • صادقی، مسعود مدلسازی کیفی تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه‌ای [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 21-34]
 • صادقی، مسعود شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 1-14]
 • صادقی ده چشمه، مهرداد تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 31-48]
 • صادقی ده چشمه، مهرداد تاثیر رهبری الکترونیکی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر و آمادگی برای تغییر [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 1-20]
 • صادقی ده چشمه، مهرداد بررسی اثرات هوش هیجانی بر توانمند سازی کارکنان شرکت گیتی پسند اصفهان با اثر تعدیل گری ارزش‌های فردی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 1-20]
 • صادقی ده چشمه، مهرداد تأثیر ویژگی‌های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 15-33]
 • صادقی ده چشمه، مهرداد مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 39-50]
 • صادقی ده چشمه، مهرداد بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-118]
 • صالح اردستانی، عباس تاثیر انتظارات و شرایط تسهیل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 105-122]
 • صحت، سعید تاثیر رفتارهای مخرب کارکنان بر واکنش مشتریان (مطالعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 51-64]
 • صدوقی، حسن ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 1-20]
 • صرافی زاده قزوینی، اصغر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-43]
 • صفری، حیدر شاخص‌های مدل مدیریت استعداد مبتنی بر قابلیت‌های ادراکی، انسانی و فنی در مدیران تامین اجتماعی با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-29]
 • صمدی، مهران مطالعه رابطه بین ادارک عدالت سازمانی کارکنان و الگوی رهبری مدیران شعب با نگرش شغلی کارکنان شمال غرب بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 49-66]
 • صمدی، مهران مطالعه کیفیت ارتباطات ما بین اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان با یکدیگر با تأکید بر ارزش‌های اخلاقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 87-101]

ط

 • طاهری، الهه اثر نقش ادراک و شخصیت مصرف کنندگان بر قصد خرید خودروهای هیبریدی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 105-117]
 • طبری، مجتبی الگوی پیاده سازی رویکرد لارج در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 79-91]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه طراحی و تبیین مدل ساختاری تأثیر توانمندسازی رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز با تأکید بر نقش تعدیلی ظرفیت جذب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-66]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه تأثیر ترکیبی رهبری تحول آفرین و انگیزه معرفتی بر رفتارهای تحقیرآمیز و انحرافی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 1-14]

ظ

 • ظریفی، فواد بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر قصد ترک کارآفرینی در کارخانه‌های نوآوری و مراکز رشد تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 45-56]
 • ظریفی، فواد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی در بانک قوامین [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 97-107]

ع

 • عابدی خلیلی، عیسی تأثیر برنامه شایستگی‌های نیروی انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 67-87]
 • عالم تبریز، اکبر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-43]
 • عامری شهرابی، محسن ارائه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 57-71]
 • عامری شهرابی، محسن ارائه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 69-82]
 • عامری شهرابی، محسن ارائه مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 101-118]
 • عامری شهرابی، محسن مقوله‌‌های فرهنگی مصرف موسیقی ملی ا‌یران [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-31]
 • عباچی، امیر الگوی پیاده سازی رویکرد لارج در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 79-91]
 • عبدلی، محمد رضا نقش الیناسیون رفتاری در تقویت لحن خوشبینانه گزارشگری مالی بر اساس نظریه نشانه شناسی سمیولوژی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 1-18]
 • عبدلی، محمد رضا ارائه الگویی تفسیری/ساختاری از مضامین قراردادهای روانکاوانه‌ی تعاملات فردی حسابرس با شرکاء [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 1-17]
 • عبدلی، محمد رضا طراحی تفسیرگرایانه‌ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت‌های بازار سرمایه [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 64-85]
 • عرب نژاد، جعفر بررسی رابطه رفتارهای فرهنگی با وجدان کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب تهران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 57-71]
 • عرب نژاد، جعفر بررسی تاثیر باورهای فرهنگی بر سلامت اداری پرسنل وزارت نیرو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 103-117]
 • عشقی، نسیم شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-43]
 • علائی، سوسن حفظ امنیت فرهنگی در ایران با ارائه الگوی پدافند غیرعامل [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 35-52]
 • علیپور درویش، زهرا ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 47-68]
 • علیزاده، محسن تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری با نقش تعدیلگر هوش اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی محمود آباد) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 49-65]
 • علیزاده، نادی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری با نقش تعدیلگر هوش اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی محمود آباد) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 49-65]
 • علیزاده، نادی بررسی تأثیر اشتیاق به رایانه بر اضطراب اجتماعی با نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 83-104]
 • علمی، محمود ارائه الگوی ارتباط با مشتری مبتنی بر نقاط تماس در سفر مشتری با رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 91-107]

ف

 • فراستخواه، مقصود واکاوی مولفه‌های فرهنگ سازمانی مدارس دولتی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 21-32]
 • فرجی، سینا بررسی اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف‌کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تند‌‌مصرف خارجی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 33-49]
 • فرجادمند، لیلا عوامل موثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 77-93]
 • فرج نژاد، حسین بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر قصد ترک کارآفرینی در کارخانه‌های نوآوری و مراکز رشد تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 45-56]
 • فرید، رهنما تبیین الگوی رهبری تحول‌آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده‌پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 95-113]
 • فرهادی، تهمینه تأثیر مسیر شغلی کارکنان منابع انسانی بر چابکی سازمانهای خدماتی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ایران زمین) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 89-104]
 • فضل الهی قمشی، سیف اله ارائه الگوی توسعه فردی مدیران شرکت مخابرات ایران (یک پژوهش کیفی) [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 1-20]
 • فضل‌الهی قمشی، سیف الله شناسایی ابعاد تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تحلیل مضمون [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 1-14]
 • فضل‌الهی قمشی، سیف‌اله مدلسازی کیفی تاب‌آوری مدیران مدارس ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه‌ای [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 21-34]
 • فغانی ماکارانی، خسرو سبک تفکر و سبک اسنادی حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصمیم‌گیری [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-103]
 • فغانی ماکرانی، خسرو تاثیر وظیفه‌شناسی مدیران بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 63-78]

ق

 • قاضی، بهناز سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-19]
 • قائدامینی هارونی، عباس تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 31-48]
 • قائدامینی هارونی، عباس تاثیر رهبری الکترونیکی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر و آمادگی برای تغییر [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 1-20]
 • قائدامینی هارونی، عباس بررسی اثرات هوش هیجانی بر توانمند سازی کارکنان شرکت گیتی پسند اصفهان با اثر تعدیل گری ارزش‌های فردی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 1-20]
 • قائدامینی هارونی، عباس تأثیر ویژگی‌های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 15-33]
 • قائدامینی هارونی، عباس مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 39-50]
 • قائدامینی هارونی، عباس بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-118]
 • قائمی، محمدحسین نقش ساختار مالکیت و مدیریت در سرعت تعدیل قیمت سهام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 29-44]
 • قائم مارالانی، هایده بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 33-44]
 • قجری، سمیه تأثیر پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار سیاسی کارکنان سازمانهای دولتی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش کاشان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 19-31]
 • قجری، سمیه بررسی تاثیر باورهای فرهنگی بر سلامت اداری پرسنل وزارت نیرو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 103-117]
 • قدیری، افسون مطالعه رابطه بین ادارک عدالت سازمانی کارکنان و الگوی رهبری مدیران شعب با نگرش شغلی کارکنان شمال غرب بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 49-66]
 • قربانی، محمود مطالعه سبک رهبری اخلاقی با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران دبیرستانهای شهر مشهد با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-31]
 • قربانحسینی، مسعود طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران در سازمان تامین اجتماعی ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-48]
 • قزلسفلو، علی نقش واقعیت مجازی در رفتار سازمانی آموزش عالی در بحران کرونا [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 1-14]
 • قیصری، بهنام ارائه مدل مناسب رهبری تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش تهران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 55-70]
 • قلی زاده، آذر سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-19]
 • قلی زاده، منصور شناسایی شاخص‌های مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره‌وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-46]
 • قیومی، عباسعلی ارائه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 69-82]
 • قیومی، عباسعلی حفظ امنیت فرهنگی در ایران با ارائه الگوی پدافند غیرعامل [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 35-52]
 • قیومی، عباسعلی عوامل موثر در ارتقای فرهنگ سلامت در آموزش و پرورش کشور [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 77-93]

ک

 • کیا کجوری، داود تبیین الگوی رهبری تحول‌آفرین و مدیریت تجدیدشونده با رویکرد آینده‌پژوهی تعبیری به مضامین فرهنگ و عرفان ایرانی [دوره 12، شماره 28، 1400، صفحه 95-113]
 • کاوسی، اسماعیل ارائه مدل تربیت فرهنگی بر اساس آموزه‌های دینی نهج البلاغه [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 33-51]
 • کاوسی، اسماعیل ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 19-30]
 • کاوسی، اسماعیل بررسی عوامل موثر بر تغییر رفتار کارکنان منطقه 15 شهرداری تهران در محیط مجازی در زمان کرونا [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 39-53]
 • کاوسی، اسماعیل سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی) [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 1-19]
 • کاوسی، اسماعیل طراحی مدل امنیت فرهنگی کشور در شبکه‌های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-14]
 • کاوند، ندا انگیزه خدمت عمومی انگیزه‌ای پویا در سازمان‌های دولتی: بررسی موانع و چالش‌ها [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 45-62]
 • کرامتی، محمدرضا شناسایی ابعاد و مولفه‌های ارتقاء پایداری ملی موثر بر مدیریت علم دانشگاه، طراحی مدلی براساس پژوهش پدیدارنگارانه [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 1-19]
 • کریم وند، فاطمه ارائه الگوی ارتباط با مشتری مبتنی بر نقاط تماس در سفر مشتری با رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 91-107]
 • کوثری، مسعود مقوله‌‌های فرهنگی مصرف موسیقی ملی ا‌یران [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 19-31]
 • کورنگ بهشتی، سیامک تاثیر رهبری الکترونیکی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر و آمادگی برای تغییر [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 1-20]

گ

 • گلرد، پروانه طراحی مدل نگهداشت کارکنان خلاق در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-57]

م

 • مالکی فارسانی، غلام رضا تأثیر ویژگی‌های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 15-33]
 • ماهرانی برزانی، مجید تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 31-48]
 • ماهرانی برزانی، مجید تاثیر رهبری الکترونیکی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر و آمادگی برای تغییر [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 1-20]
 • ماهرانی برزانی، مجید بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-118]
 • ماوندادی، شادی نقش ساختار مالکیت و مدیریت در سرعت تعدیل قیمت سهام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 29-44]
 • مجیبی، تورج الگوی پیاده سازی رویکرد لارج در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 79-91]
 • محقق، کیارش طراحی و تبیین مدل ساختاری تأثیر توانمندسازی رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری باز با تأکید بر نقش تعدیلی ظرفیت جذب [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-66]
 • محمدی، رحمان مطالعه کیفیت ارتباطات ما بین اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان با یکدیگر با تأکید بر ارزش‌های اخلاقی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 87-101]
 • محمدی، مصطفی شناسایی ابعاد شخصیت از دیدگاه اریک فروم (مطالعه‌ای بین رشته‌ای به منظور شناخت ارتباط شبکه‌ای بین فرهنگ و اجتماع) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 115-129]
 • محمدی، مینا نقش آموزش‌های فرهنگی در ارتقاء رفتار تعهد سازمانی کارکنان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 73-89]
 • محمدیان ساروی، محسن شناسایی شاخص‌های مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره‌وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-46]
 • محمدیان ساروی، محسن شاخص‌های مدل مدیریت استعداد مبتنی بر قابلیت‌های ادراکی، انسانی و فنی در مدیران تامین اجتماعی با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-29]
 • محمدخانی، کامران نقش واقعیت مجازی در رفتار سازمانی آموزش عالی در بحران کرونا [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 1-14]
 • محمدی سیجانی، فاطمه شناسایی عوامل موثر بر جذابیت رسانه‌های مجازی (مورد مطالعه سایتهای خبری) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 51-61]
 • محمدی سیف، معصومه پوشاک سنتی زنان گرجی ساکن ایران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 59-74]
 • محمدی مقدم، یوسف ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 1-15]
 • میر، سعید بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به کسب و کارهای نوین در استان لرستان (مبتنی بر تکنیک دلفی فازی) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 69-87]
 • میرابی، وحیدرضا تاثیر انتظارات و شرایط تسهیل کننده بر رفتار مشارکت کاربران فضای مجازی [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 105-122]
 • مرادی، عذرا طراحی الگوی مناسب برندسازی فرهنگی در صنعت فیلم (الگوی ساختاری) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 53-68]
 • مرادپور، سعید رفتار معامله‌گران و تأثیر آن بر مدیریت دارایی بر پایه داده‌های درون روزی بازار طلا [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 21-29]
 • میراسماعیلی، بی بی سادات نقش آموزش‌های فرهنگی در ارتقاء رفتار تعهد سازمانی کارکنان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 73-89]
 • مسلم پور، علی اصغر ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه‌ای مدیران گروه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 19-32]
 • مشایخی کیا، مریم تأثیر ترکیبی رهبری تحول آفرین و انگیزه معرفتی بر رفتارهای تحقیرآمیز و انحرافی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 1-14]
 • مشیر استخاره، زهراسادات عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر سیالیت روابط (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی یزد) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 53-68]
 • مظفر، احمد بررسی عوامل رفتاری موثر بر بهبود فرهنگ سازمانی در وزارت آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 99-112]
 • مظفر، احمد بررسی تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت در ارتقای رفتارهای فرهنگی شهروندی کارکنان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-85]
 • معظمی، مجتبی ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه‌ای مدیران گروه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 19-32]
 • معظمی، مجتبی ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 19-30]
 • معظمی، مجتبی بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه خوارزمی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 21-33]
 • معظمی، مجتبی ارائه مدل مناسب رهبری تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش تهران [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 55-70]
 • معظمی، مجتبی رابطه هوش معنوی و سبک‌های تصمیم ‏گیری در بین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 15-24]
 • معظمی، مجتبی سبک‏‎‏‏های رهبری مؤثر در نهادخدمت‏گزار و حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) از منظر قرآن و احادیث [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 63-76]
 • مهدویان راد، خداداد سبک تفکر و سبک اسنادی حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصمیم‌گیری [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 87-103]

ن

 • ناصری طاهری، عباس شناسایی عوامل موثر بر جذابیت رسانه‌های مجازی (مورد مطالعه سایتهای خبری) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 51-61]
 • نامدار، لیدا شناسایی ابعاد شخصیت از دیدگاه اریک فروم (مطالعه‌ای بین رشته‌ای به منظور شناخت ارتباط شبکه‌ای بین فرهنگ و اجتماع) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 115-129]
 • ندائی، امیرحسن طراحی الگوی مناسب برندسازی فرهنگی در صنعت فیلم (الگوی ساختاری) [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 53-68]
 • نوراللهی، سعید نقش رهبری تحولی در امنیت شغلی و خستگی عاطفی با میانجی‏گری توانمندسازی روان‏شناختی در کارکنان سازمان صدا و سیما [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 1-17]
 • نوربخش حسینی، زینب بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 33-44]
 • نوروزی، صمد تأثیر سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی بر سبک خرید مشتریان در فروشگاه تعاونی مصرف اتکا [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 83-98]
 • نوروزی، صمد بررسی تاثیر فرهنگ دینی بر بهبود فضای کسب و کار در شرکت بیمه ایران [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 101-114]

و

 • ودادی، احمد ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 1-16]
 • وطن دوست، لیلا بررسی رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و توسعه کسب و کار‌های خرد در آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 69-82]
 • وفاخواه، هادی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی در بانک قوامین [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 97-107]
 • وقفی، سید حسام بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت [دوره 12، شماره 27، 1400، صفحه 33-44]
 • ولیان، حسن نقش الیناسیون رفتاری در تقویت لحن خوشبینانه گزارشگری مالی بر اساس نظریه نشانه شناسی سمیولوژی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 1-18]
 • ولیان، حسن طراحی تفسیرگرایانه‌ی و ساختارمندانه کارکردهای اینرسی حسابرسانِ داخلی شرکت‌های بازار سرمایه [دوره 12، شماره 26، 1400، صفحه 64-85]

ه

 • هاشمی، سید محمود ارائه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد رفتار محله محور در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 32-48]
 • هاشمی، سید محمود بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه خوارزمی) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 21-33]
 • هاشمی، سید محمود ارائه مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور [دوره 12، شماره 25، 1400، صفحه 101-118]
 • هاشمیان نژاد، فریده مطالعه سبک رهبری اخلاقی با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران دبیرستانهای شهر مشهد با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-31]

ی

 • یزدانی، احسان ارائه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد رفتار محله محور در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 32-48]