آ

 • آزاد، ناصر بررسی تاثیر ویژگی‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مشتری (مطالعه موردی: کاربران شرکت ایرانسل در شهر تهران) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 105-110]

ا

 • ابراهیمی اشلقی، عزیز تأثیر سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی بر سبک خرید مشتریان در فروشگاه تعاونی مصرف اتکا [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 83-98]
 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 31-48]
 • ایری، رویا ارائه الگویی تفسیری/ساختاری از مضامین قراردادهای روانکاوانه‌ی تعاملات فردی حسابرس با شرکاء [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 1-17]
 • اسکندرلی، طاهر نقش ساختار مالکیت و مدیریت در سرعت تعدیل قیمت سهام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 29-44]
 • اسماعیلی، محبوبه ارائه مدل تربیت فرهنگی بر اساس آموزه‌های دینی نهج البلاغه [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 33-51]

ب

 • بزازیان قدیم، رزین بررسی تاثیر ویژگی‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مشتری (مطالعه موردی: کاربران شرکت ایرانسل در شهر تهران) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 105-110]
 • بنی اسدی، نازنین ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه‌ای مدیران گروه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 19-32]

ت

 • تیموری، سعید طراحی و تدوین مدلی کمی برای توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 53-67]

ج

 • جراهی، اکرم ارائه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 57-71]

ح

 • حامدی، لیلا بررسی مقوله‌های توسعه گردشگری و فرهنگ گردشگران از نگاه راهنمایان تور [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 67-82]
 • حیدری هراتمه، مصطفی بررسی تأثیر رفتار فرهنگ بازاریابی کشور میزبان بر سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 17-27]
 • حیدری هراتمه، مصطفی بررسی تأثیر ایجاد کنجکاوی ناشی از تبلیغات بر رفتار مصرف کننده ورزشی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 1-17]
 • حفیظی، علیرضا ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 1-16]

خ

 • خجسته، امیرحسین بررسی تأثیر اشتیاق به رایانه بر اضطراب اجتماعی با نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 83-104]

د

 • دشمن زیاری، اسفندیار ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 19-30]
 • دهقانزاده، احد ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 19-30]

ر

 • رشیدپور، علی ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 1-16]
 • رضایی، مریم نقش الیناسیون رفتاری در تقویت لحن خوشبینانه گزارشگری مالی بر اساس نظریه نشانه شناسی سمیولوژی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 1-18]

ز

 • زاهدی، مریم ارائه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 69-82]

س

 • سرحدی، حسن ارائه الگویی تفسیری/ساختاری از مضامین قراردادهای روانکاوانه‌ی تعاملات فردی حسابرس با شرکاء [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 1-17]
 • سلیمانی، ندا ارائه الگوی ارتباط با مشتری مبتنی بر نقاط تماس در سفر مشتری با رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 91-107]

ش

 • شاهنوشی، مجتبی ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 1-16]
 • شتابان، سحر ارائه مدل ارتقای فرهنگ محله محور در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 83-96]
 • شیخ الاسلامی، نادر بررسی رابطه هوش هیجانی دانشجویان نظامی با عملکرد آنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 67-82]

ص

 • صادقی ده چشمه، مهرداد تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 31-48]
 • صمدی، مهران مطالعه رابطه بین ادارک عدالت سازمانی کارکنان و الگوی رهبری مدیران شعب با نگرش شغلی کارکنان شمال غرب بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 49-66]

ظ

 • ظریفی، فواد بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر قصد ترک کارآفرینی در کارخانه‌های نوآوری و مراکز رشد تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 45-56]
 • ظریفی، فواد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی در بانک قوامین [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 97-107]

ع

 • عامری شهرابی، محسن ارائه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 57-71]
 • عامری شهرابی، محسن ارائه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 69-82]
 • عبدلی، محمد رضا نقش الیناسیون رفتاری در تقویت لحن خوشبینانه گزارشگری مالی بر اساس نظریه نشانه شناسی سمیولوژی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 1-18]
 • عبدلی، محمد رضا ارائه الگویی تفسیری/ساختاری از مضامین قراردادهای روانکاوانه‌ی تعاملات فردی حسابرس با شرکاء [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 1-17]
 • علیزاده، محسن تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری با نقش تعدیلگر هوش اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی محمود آباد) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 49-65]
 • علیزاده، نادی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری با نقش تعدیلگر هوش اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی محمود آباد) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 49-65]
 • علیزاده، نادی بررسی تأثیر اشتیاق به رایانه بر اضطراب اجتماعی با نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد) [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 83-104]
 • علمی، محمود ارائه الگوی ارتباط با مشتری مبتنی بر نقاط تماس در سفر مشتری با رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 91-107]

ف

 • فرج نژاد، حسین بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر قصد ترک کارآفرینی در کارخانه‌های نوآوری و مراکز رشد تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 45-56]

ق

 • قائدامینی هارونی، عباس تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 31-48]
 • قائمی، محمدحسین نقش ساختار مالکیت و مدیریت در سرعت تعدیل قیمت سهام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 29-44]
 • قجری، سمیه تأثیر پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار سیاسی کارکنان سازمانهای دولتی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش کاشان) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 19-31]
 • قدیری، افسون مطالعه رابطه بین ادارک عدالت سازمانی کارکنان و الگوی رهبری مدیران شعب با نگرش شغلی کارکنان شمال غرب بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 49-66]
 • قیومی، عباسعلی ارائه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 69-82]

ک

 • کاوسی، اسماعیل ارائه مدل تربیت فرهنگی بر اساس آموزه‌های دینی نهج البلاغه [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 33-51]
 • کاوسی، اسماعیل ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 19-30]
 • کریم وند، فاطمه ارائه الگوی ارتباط با مشتری مبتنی بر نقاط تماس در سفر مشتری با رویکرد کیفی فراترکیب [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 91-107]

م

 • ماهرانی برزانی، مجید تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 31-48]
 • ماوندادی، شادی نقش ساختار مالکیت و مدیریت در سرعت تعدیل قیمت سهام [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 29-44]
 • محمدی، مینا نقش آموزش‌های فرهنگی در ارتقاء رفتار تعهد سازمانی کارکنان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 73-89]
 • میراسماعیلی، بی بی سادات نقش آموزش‌های فرهنگی در ارتقاء رفتار تعهد سازمانی کارکنان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 73-89]
 • مسلم پور، علی اصغر ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه‌ای مدیران گروه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 19-32]
 • مظفر، احمد بررسی عوامل رفتاری موثر بر بهبود فرهنگ سازمانی در وزارت آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 99-112]
 • معظمی، مجتبی ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه‌ای مدیران گروه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 19-32]
 • معظمی، مجتبی ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره‌های مجازی آموزش‌های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت [دوره 11، شماره 24، 1399، صفحه 19-30]

ن

 • نوروزی، صمد تأثیر سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی بر سبک خرید مشتریان در فروشگاه تعاونی مصرف اتکا [دوره 11، شماره 23، 1399، صفحه 83-98]

و

 • ودادی، احمد ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 1-16]
 • وفاخواه، هادی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی در بانک قوامین [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 97-107]
 • ولیان، حسن نقش الیناسیون رفتاری در تقویت لحن خوشبینانه گزارشگری مالی بر اساس نظریه نشانه شناسی سمیولوژی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 1-18]

ه

 • هاشمی، سید محمود ارائه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد رفتار محله محور در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 32-48]

ی

 • یزدانی، احسان ارائه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد رفتار محله محور در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 32-48]