نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، احمد علی مطالعه سبک رهبری اخلاقی با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران دبیرستانهای شهر مشهد با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-31]
 • امامی فرد، اکرم سادات تاثیر رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی در معلمان ابتدایی منطقه 1 شهر تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 1-13]
 • ایمانی، محمد نقی تاثیر رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی در معلمان ابتدایی منطقه 1 شهر تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 1-13]

ب

 • باقری، مهدی طراحی مدل نگهداشت کارکنان خلاق در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-57]

پ

 • پروانه، زهرا تحلیل فرهنگی قیم سالاری در اداره اموال محجورین از دیدگاه فقها امامیه و حقوق موضوعه [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 75-92]

ج

 • جلیلیان، زیور تحلیل فرهنگی قیم سالاری در اداره اموال محجورین از دیدگاه فقها امامیه و حقوق موضوعه [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 75-92]
 • جوزی، نرگس ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 1-15]

ح

 • حسن مرادی، نرگس تاثیر رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی در معلمان ابتدایی منطقه 1 شهر تهران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 1-13]
 • حسومی، طاهره اثر نقش ادراک و شخصیت مصرف کنندگان بر قصد خرید خودروهای هیبریدی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 105-117]
 • حمیدی، کامبیز ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 1-15]

د

 • درخشان، رستم ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 1-15]

ذ

 • ذولفقاری زعفرانی، رشید شناسایی شاخص‌های مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره‌وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-46]
 • ذولفقاری زعفرانی، رشید شاخص‌های مدل مدیریت استعداد مبتنی بر قابلیت‌های ادراکی، انسانی و فنی در مدیران تامین اجتماعی با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-29]

ر

 • رشیدپور، علی بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-118]
 • رضایی، محمد ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 47-68]
 • رضاپور، غلامعلی طراحی مدل نگهداشت کارکنان خلاق در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-57]
 • رمضان، مجید تأثیر مسیر شغلی کارکنان منابع انسانی بر چابکی سازمانهای خدماتی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ایران زمین) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 89-104]
 • رهنما رودپشتی، فریدون ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 47-68]

ز

 • زند‌حسامی، حسام شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-43]

س

 • سعید نیا، حمید رضا ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 47-68]

ص

 • صادقی ده چشمه، مهرداد بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-118]
 • صرافی زاده قزوینی، اصغر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-43]
 • صفری، حیدر شاخص‌های مدل مدیریت استعداد مبتنی بر قابلیت‌های ادراکی، انسانی و فنی در مدیران تامین اجتماعی با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-29]

ط

 • طاهری، الهه اثر نقش ادراک و شخصیت مصرف کنندگان بر قصد خرید خودروهای هیبریدی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 105-117]

ع

 • عالم تبریز، اکبر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-43]
 • عشقی، نسیم شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 31-43]
 • علیپور درویش، زهرا ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر سرمایه گذاری بروی بیمه عمر «رویکرد پژوهشی آمیخته» [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 47-68]

ف

 • فرهادی، تهمینه تأثیر مسیر شغلی کارکنان منابع انسانی بر چابکی سازمانهای خدماتی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ایران زمین) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 89-104]

ق

 • قائدامینی هارونی، عباس بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-118]
 • قربانی، محمود مطالعه سبک رهبری اخلاقی با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران دبیرستانهای شهر مشهد با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-31]
 • قلی زاده، منصور شناسایی شاخص‌های مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره‌وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-46]

گ

 • گلرد، پروانه طراحی مدل نگهداشت کارکنان خلاق در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 45-57]

م

 • ماهرانی برزانی، مجید بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی با نقش میانجی تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان کتاب فروشی‌های شهر اصفهان) [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 93-118]
 • محمدیان ساروی، محسن شناسایی شاخص‌های مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره‌وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 33-46]
 • محمدیان ساروی، محسن شاخص‌های مدل مدیریت استعداد مبتنی بر قابلیت‌های ادراکی، انسانی و فنی در مدیران تامین اجتماعی با استفاده از روش دلفی [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 15-29]
 • محمدی سیف، معصومه پوشاک سنتی زنان گرجی ساکن ایران [دوره 7، شماره 13، 1395، صفحه 59-74]
 • محمدی مقدم، یوسف ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 1-15]
 • میر، سعید بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به کسب و کارهای نوین در استان لرستان (مبتنی بر تکنیک دلفی فازی) [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 69-87]

ه

 • هاشمیان نژاد، فریده مطالعه سبک رهبری اخلاقی با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران دبیرستانهای شهر مشهد با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 7، شماره 14، 1395، صفحه 17-31]