دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 1-107 

مقاله پژوهشی

1. ارائه مدل تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صفحه 1-16

علیرضا حفیظی؛ علی رشیدپور؛ مجتبی شاهنوشی؛ احمد ودادی


3. نقش ساختار مالکیت و مدیریت در سرعت تعدیل قیمت سهام

صفحه 29-44

شادی ماوندادی؛ محمدحسین قائمی؛ طاهر اسکندرلی