دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، آذر 1399، صفحه 1-112 
5. ارائه مدل کیفی شناخت فرهنگ اقتصادی مردم ایران

صفحه 69-82

مریم زاهدی؛ محسن عامری شهرابی؛ عباسعلی قیومی