دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، دی 1396، صفحه 1-105 
3. مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

صفحه 39-50

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


6. تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره‌وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی

صفحه 77-90

سمیرا اله یاری؛ ابولفضل (اردشیر) تاج زاده نمین؛ علی بدیع زاده؛ اکبر پورفرج