دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، تیر 1396، صفحه 1-121 
2. تأثیر ویژگی‌های شغل بر بیگانگی از کار و تمایل به ترک خدمت از طریق متغیرهای واسط رفتار شهروند سازمانی و اشتیاق کارکنان

صفحه 15-33

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ میثم بابایی فارسانی؛ غلام رضا مالکی فارسانی