دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، آذر 1395، صفحه 1-118 
3. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رهبری کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپای فین‌تک

صفحه 31-43

نسیم عشقی؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ اکبر عالم تبریز؛ حسام زند‌حسامی