دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، آذر 1395، صفحه 1-117 

مقاله پژوهشی

1. ارائه الگوی خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی استان لرستان

صفحه 1-15

نرگس جوزی؛ رستم درخشان؛ کامبیز حمیدی؛ یوسف محمدی مقدم