این فصلنامه با رویکرد علمی – پژوهشی و در راستای توسعه دانش مطالعات رفتاری در مدیریت و ارائه راه حل برای حل مسائل مدیریتی منتشر می‌شود. و مقالات پژوهشی1 و مروری – تحلیلی2 در حوزه مطالعات رفتاری پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیأت تحریریه و سردبیر، به چاپ می‌رسد